မြေသြဇာဥပဒေ

မြေသြဇာဥပဒေ

မြေသြဇာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၅ ။)၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၄ ရက်(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်)ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။၁။    ဤဥပဒေကို မြေသြဇာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။၂။ (က) မြေသြဇာဥပဒေတွင်ပါရှိသော ''မန်နေဂျာ''ဆိုသည့် စကားရပ်ကို "ဦးစီးမှူး"ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် အသီးသီး...


1 - 1 of ( 1 ) records